ថ្ងៃទី ២៨ ខែកក្កដា ទិវាជំងឺរលាកថ្លើម

28 Jul, 2020

រៀងរាល់ឆ្នាំនៃថ្ងៃទី ២៨ ខែកក្កដាគឺជាទិវានៃជំងឺរលាកថ្លើម! មន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញសូមចូលរួមប្រារព្ធទិវានេះជាមួយអង្គការសុខភាពពិភពលោកដើម្បីលុបបំបាត់ជំងឺនេះនៅថ្ងៃអនាគត។ សូមធ្វើតេស្ដរកវ៉ីរុស ដើម្បីបញ្ជៀសគ្រោះថ្នាក់បានទាន់ពេលវេលា។