ការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតផ្នែកសម្ភពនៅថ្ងៃទី ៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២០

12 Oct, 2020

មន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយន៍ភ្នំពេញ សូមជំរាបជូនចំពោះសុភាពស្រ្ដីអំពីការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតផ្នែកសម្ភពនៅថ្ងៃទី ៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២០

សូមធ្វើការណាត់ចាប់ពីថ្ងៃទី ២១ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២០ តាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ ០២៣ ២៦០ ១៥២ / ០៧៨ ២៦០ ១៥២