ពិធីគំរប់ខួបមួយឆ្នាំរបស់មន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញ។ [12th.Oct.2017]

13 Oct, 2017

យើងសូមកោតសរសើរដល់គ្រប់គ្នាដែលបានមកទីនេះដើម្បីចូលរួមពិធីនេះ។