កញ្ចប់ពិនិត្យសុខភាព

25 Jan, 2018

ការពិនិត្យសុខភាពមានគោលបំណង២យ៉ាងធំៗគឺ 
គោលបំនងទី១គឺដើម្បីស្វែងរកនិងព្យាបាលជម្ងឺឲ្យបានឆាប់។ អ្នកជម្ងឺដែលមើលទៅមានសុខភាពមាំមួន និងមិនមានរោគសញ្ញាអ្វីដែលបង្ហាញឲ្យឃើញអាចនឹងមានជម្ងឺអ្វីម៉្យាងដែរយើងមិនបានរំពឹងទុក។
ភាគច្រើនមនុស្សវ័យក្មេងដែលកើតមកពីការរស់នៅជាប្រចាំថ្ងៃ។ 
គោលបំនងទី២ គឺដើម្បីការពារការកើតឡើងនូវជម្ងឺផ្សេងទៀត។ នៅក្នុងកញ្ចប់ពិនិត្យសុខភាពរបស់យើង ស្ថានភាពសុខភាពរបស់អ្នក គឺត្រូវបានធ្វើការសនិដ្ធានដោយវេជ្ជបណ្ឌិត គិលានុបដ្ធាក និង
អ្នកព្យាបាលដោយចលនា។ យើងសហការគ្នាដើម្បីបង្កើនឲ្យអ្នកយល់ដឹងពីរបៀបរបបនៃការរស់នៅមួយដែលធានាឲ្យបាននូវសុខមាលភាព។

សូមទាក់ទងតាម : 023 432 022
សូមចូលទៅកាន់វេបសាយ : http://www.sunrise-hs.com/