សេវាការចុះឈ្មោះ $10 → ឥតគិតថ្លៃ (ចាប់ពីថ្ងៃនេះ រហូតដល់ បំណាច់ខែវិច្ឆិកា)

30 Jul, 2018

កម្មវិធីពិសេស

ការចុះឈ្មោះ ឥតគិតថ្លៃ សម្រាប់ អ្នកចុះឈ្មោះថ្មី ពីថ្ងៃនេះ រហូតដល់បំណាច់ខែវិច្ឆិកា។ 

សូមកុំឲ្យខកខានឱកាសនេះឲ្យសោះ!

សូមបង្ហាញរូបនេះ ទៅបុគ្គលិកផ្នែកទទួលភ្ញៀវ លោកអ្នកនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ $10 លើការចុះឈ្មោះ

 

សូមពិនិត្យមើលព័ត៌មានរបស់មន្ទីរពេទ្យយើងខ្ញុំ

អំពីមន្ទីរពេទ្យ

ផ្នែកព្យាបាល

ផែនទី

 

យើងមានការចុះឈ្មោះសមាជិកតាម ប្រព័ន្ធ អេឡិចត្រូនិច

សូមចុច តំណភ្ជាប់ ខាងក្រោមៈ

ការចុះឈ្មោះសមាជិក

 

ប្រសិនបើលោកអ្នកមានចម្ងល់ ឬក៏ សំណួរផ្សេងៗ សូមទំនាក់ទំនងមកលេខទូរស័ព្ទដូចខាងក្រោមៈ

សម្រាប់ ព័ត៌មាន / ការកក់ : ០២៣-២៦០-១៥២០៧៨-២៦០-១៥២

សង្គ្រោះបន្ទាន់ (២៤ម៉ោង):​ ០២៣-២៦០-១៥១ /​ ០៧៨-២៦០-១៥១