មន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៏ភ្នំពេញ ពុំមានសេវាកម្មពិនិត្យរកមើលមេរោគរលាកសួតប្រភេទថ្មី (កូវីដ ១៩) និងការព្យាបាល

03 Apr, 2020