កម្មវិធីបរិច្ចាកឈាម

09 May, 2020

នៅថ្ងៃទី ២០ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២០ ខាងមុខនេះ មន្ទីរពេទ្យ នឹងមានកម្មវិធីបរិច្ចាកឈាម ដោយសហការជាមួយ មជ្ឈមណ្ឌលជាតិផ្ដល់ឈាម ចាប់ពីម៉ោង ១៣ៈ៣០ ដល់ម៉ោង ១៧ៈ០០ ទីតាំងនៅមន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញ។​
 

សូមចូលរួមបរិច្ចាកឈាមទាំងអស់គ្នាដោយចុះឈ្មោះតាមរយៈលីង http://tiny.cc/miymoz 

ដោយផុតកំណត់ចុះឈ្មោះនៅថ្ងៃទី ១៨ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២០ ។

សូមអរគុណ