រីករាយថ្ងៃបុណ្យអ្នកម្តាយ

12 May, 2020

រីករាយថ្ងៃបុណ្យអ្នកម្តាយទៅកាន់អ្នកម្តាយនិងលោកយាយទីស្រលាញ់

ដោយសេចក្តីស្រលាញ់ពី

-មន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រាយស៏ភ្នំពេញ-