សិក្ខាសាលាសុខភាព【24.ខែធ្នូ】

14 Dec, 2016

មន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍នឹងរៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីពី មហារីកពោះវៀនធំ/ H pylori នាថ្ងៃសៅរ៏ ទី២៤ ខែធ្នូ វេលាម៉ោង ៤ៈ០០ ដល់ម៉ោង ៥ៈ៣០ រសៀល។ សូមកំុខកខានក្នុងការចូលរួម។ សូមធ្វើការកក់ទុកជាមុនព្រោះកន្លែងមានកំណត់។

Email : info@sunrise-hs.com. Telephone 076-222-6959