តើខ្ញុំអាចរកការប្រឹក្សានិងការព្យាបាលអំពីជំងឺថ្លើមនៅកន្លែងណា?

21 Jul, 2020

ជំងឺរលាកថ្លើមគឺជាការរលាកសាច់ថ្លើមដែលអាចបណ្តាលឱ្យមានបញ្ហាសុខភាពជាច្រើនហើយអាចបណ្តាលឱ្យបាត់បង់ជីវិតបាន។ វីរុសរលាកថ្លើមមាន ៥ ប្រភេទធំៗ គឺ A, B, C, D និង E (WHO)។

បើសិនជាលោកអ្នកមានបញ្ហាថ្លើមណាមួយ សូមអញ្ជើញមកប្រឹក្សាយោបល់នៅ មន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញ