ថ្ងៃទី២: ទទួលបានបរិមាណអាហាររូបត្ថម្ភត្រឹមត្រូវ!

03 Aug, 2020

មន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញបានចូលរួមប្រារព្ធទិវាបំបៅដោះកូនចាប់ពីថ្ងៃទី០១ រហូតដល់ថ្ងៃទី៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០។ “ទឹកដោះម្ដាយជាអាហារដែលមានសារធាតុចញ្ចឹមដ៏ត្រឹមត្រូវសម្រាប់ទារក”!