ទិវាបំបៅដោះកូន

07 Aug, 2020

រីករាយទិវា “បំបៅដោះកូន” កូនជាចំណែកនៃបេះដូងអ្នក សូមឱ្យអ្នកនិងកូនអ្នកជាចំណែកនៃបេះដូងយើង! សូមអញ្ជើញមកពិភាក្សាយោបល់ជាមួយក្រុមគ្រូពេទ្យឆ្មបជំនាញនៅមន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញ។