សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានសម្រាប់ជនបរទេសនិងជនជាតិខ្មែរទើបមកពីបរទេស

13 Aug, 2020

ចំពោះអតិថិជនដែលមានតម្លៃរបស់យើង៖
(អ្នកដំណើរនិងជនបរទេស)

សូមមេត្តាភ្ជាប់មកជាមួយនូវ លិខិតឆ្លងដែន រាល់ពេលអញ្ជើញមកទទួលសេវាកម្មពីមន្ទីរពេទ្យក្នុងគោលបំណងដើម្បីពិនិត្យមើលប្រវត្តិនៃការធ្វើដំណើរ។ សូមអរគុណ!