ខែកញ្ញា ជាខែយល់ដឹងអំពីរោគស្រ្តី

04 Sep, 2020

ជំងឺមហារីកដែលអាចកើតក្នុងសរីរាង្គបន្តពូជរបស់ស្ត្រីមានដូចជា មហារីកមាត់ស្បូន មហារីកក្រពេញអូវែ
មហារីកស្បូន មហារីកទ្វារមាស និងមហារីកកោសិកាជុំវិញទ្វារមាស។ ការព្យាបាលជំងឺមហារីកទាំងនេះអាចមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់នៅពេលដែលយើងរកឃើញទាន់ពេលវេលា។