សេវាកម្មរោគស្រ្តីនឹងបើកដំណើរការនៅថ្ងៃទី​២៨ កញ្ញា ២០២០

14 Sep, 2020

សូមស្វែងយល់អំពីរោគសញ្ញានៃជំងឺប្រព័ន្ធបន្ដពូជ:

សេវាកម្មរោគស្រ្ដីរបស់យើងនឹងបើកដំណើរនៅថ្ងៃទី​២៨ កញ្ញា ២០២០ !សូមធ្វើការណាត់ចាប់ពី ១៤ កញ្ញា ២០២០ នេះតទៅតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ 023 260 152/078 260 152