"ការត្រៀមសង្គ្រោះបន្ទាន់សម្រាប់សុវត្ថិភាពអ្នករាល់គ្នា"

26 Nov, 2020

ការហ្វឹកហាត់ផ្នែកពន្លត់អគ្គីភ័យនិងការជម្លៀសប្រចាំឆ្នាំរបស់មន្ទីរពេទ្យត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី ២២ ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ ២០២០។ វាចាំបាច់សម្រាប់បុគ្គលិកដែលត្រូវរៀបចំខ្លួនពីរបៀបឆ្លើយតបនៅពេលមានព្រឹត្តិការណ៍មិននឹកស្មានដល់កើតឡើង។ សកម្មភាពនេះធ្វើឡើងដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពដល់បុគ្គលិកអ្នកជំងឺនិងភ្ញៀវទាំងអស់នៅមន្ទីរពេទ្យសាន់រ៉ាយជប៉ុនភ្នំពេញ។