ជំងឺបាតភ្នែកបណ្តាលមកពីជំងឺទឹកនោមផ្អែម

14 Jan, 2021