សេចក្ដីបំភ្លឺលើការផ្សាយរបស់ហ្វេសប៊ុកផេកស្ដីពីការរៀបរាប់ពីកូនស្រីរបស់អ្នកជំងឺមានវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ ១៩ ដែលបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃទី ៣១ ខែមិនា ឆ្នាំ ២០២១

02 Apr, 2021