<<ការចាក់ផ្សាយខ្លឹមសារសង្ខេបនៃវីដេអូឯកសារពិសេសស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ជប៉ុន>>

08 Apr, 2021

សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះ ស្ថានទូតជប៉ុន ប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលបានបង្កើតជាវីដេអូឯកសារស្ដីអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្ដិការរវាង កម្ពុជា-ជប៉ុនក្នុងវិស័យសុខាភិបាល។ មន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញ នៅតែបន្ដចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍសេវាថែទាំសុខភាពក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

YouTube link: https://youtu.be/7zgqUq94Z5g