ពិគ្រោះយោបល់ជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតតាមរយៈអនឡាញ

08 May, 2021

មន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញសូមណែនាំសេវាកម្មណាត់ជួប និង ប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតផ្នែកកុមារ តាមរយៈអនឡាញ (Zoom ឬ Telegram) ដោយលោកអ្នកគ្រាន់តែទំនាក់ទំនងមកកាន់មន្ទីរពេទ្យដើម្បីធ្វើការណាត់ទុកជាមុន។ យើងខ្ញុំក៏មានសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនឱសថ សម្រាប់ទីក្រុងភ្នំពេញ និង តាមបណ្ដាខេត្ដ(អាស្រ័យលើ ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូន )។