ស្តារកាយនីតិសម្បទា

02 Jun, 2021

មន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញសូមជំរាប់ជូនដំណឹងអំពីសេវាកម្មថ្មី “ស្ដារកាយនិតិសម្បទាតាមប្រព័ន្ទអនឡាញ” សម្រាប់អ្នកជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលដែលមានការថយចុះ  លើមុខងារ ចលនា ការនិយាយ និងការលេបអាហារ តាមរយៈ Telegram ឬ Zoom ។ សូមអានការណែនាំដូចខាងក្រោម ឬ ណាត់ទុកជាមុនតាមលេខទូរស័ព្ទ
(០២៣/០៧៨) ២៦០ ១៥២/០៧៨ ២៦០ ១៥១។