មជ្ឈមណ្ឌលពិនិត្យសុខភាពទូទៅ

08 Jun, 2021

ការរកឃើញជំងឺក្នុងដំណាក់កាលដំបូង អាចបញ្ជៀសគ្រោះថ្នាក់បានទាន់ពេលវេលា។ មន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញយើងខ្ញុំសូមណែនាំកញ្ចប់ពិនិត្យសុខភាពចាប់ពីទារកទើបកើតរហូតដល់មនុស្សវ័យចំណាស់។ សូមអានការណែនាំដូចខាងក្រោម ឬ ណាត់ទុកជាមុនតាមលេខទូរស័ព្ទ (០២៣/០៧៨) ២៦០ ១៥២/០៧៨ ២៦០ ១៥១