សូមអបអរសារទសមាជិកថ្មីនៃគ្រួសារ បងប្រុស បងស្

05 Jul, 2021

សូមអបអរសារទសមាជិកថ្មីនៃគ្រួសារ បងប្រុស បងស្រី ដែលបានសម្រាលបុត្រប្រកបដោយសុវត្ថិភាព និងសុខភាពល្អរឹងមាំ ថែមទំាងគួរអោយស្រលាញ់។ សូមជូនពរដល់បងប្រុស បងស្រី និងក្រុមគ្រួសារមានសុខភាពល្អ និងពោរពេញដោយសុភមង្គល។សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការជឿជាក់លើសេវាកម្មសម្រាលបុត្រនៅមន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញ។