តោះមកចាក់ថ្នាំបង្ការ HPV ទាំងអស់គ្នា​ (Gardasil-9)

13 Nov, 2021

ថ្នាំបង្ការHPV (Gardasil 9) គឺជាថ្នាំបង្ការដែលជួយការពារប្រយុទ្ធប្រឆាំងការពារជីវិតរបស់អ្នកនិងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកដែលបណ្តាលឲ្យកើតជំងឺមហារីកមាត់ស្បូន ជំងឺសិរមាន់ ជំងឺមហារីកក្នុងមាត់ច្រមុះបំពង់ក (បង្កដោយវីរុស HPV ប្រភេទ ១៦, ១៨, ៣១, ៣៣, ៤៥, ៥២ និង ៥៨) និង ជំងឺសិរមាន់ (បង្កដោយវីរុស HPV ប្រភេទ ៦ និង ១១)។
សូមចាក់ថ្នាំបង្ការទាំងអស់គ្នា! សូមប្រាកដថាអ្នក និងសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកបានមកទទួលការចាក់ថ្នាំបង្ការ HPV (Gardasil-9) ចាប់ពីអាយុ ៩-៤៥ឆ្នាំ ដើម្បីការពារកុំឱ្យឆ្លងមេរោគដោយវីរុស HPV។