ថ្នាំបង្ការ ជំងឺខាន់ស្លាក់ ជំងឺតេតាណូស ជំងឺក្អកមាន់

13 Nov, 2021

ហេតុអ្វីបានត្រូវចាក់ថ្នាំបង្ការការពារជំងឺតេតាណូស ជំងឺខាន់ស្លាក់ ជំងឺក្អកមាន់? តើថ្នាំបង្ការនេះអាចការពារម្ដាយ និងទារកពីជំងឺអ្វីខ្លះ?