ជម្រើសដ៏ល្អសម្រាប់លោកអ្នក គឺអញ្ជើញមកទទួលការប្រឹក្សាយោបល់ដោយផ្ទាល់ជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិត ឯកទេសភ្នែកជប៉ុន

06 Jan, 2022

ហេតុអ្វីបានជាលោកអ្នកត្រូវធ្វើការពិនិត្យភ្នែក?

ការពិនិត្យភ្នែកជួយអាចជួយឲ្យលោកអ្នកកំណត់នូវអត្តសញ្ញាណ និងហានិភ័យនៃជំងឺឲ្យបានទាន់ពេលវេលា។

ជម្រើសដ៏ល្អសម្រាប់លោកអ្នក គឺអញ្ជើញមកទទួលការប្រឹក្សាយោបល់ដោយផ្ទាល់ជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិត ឯកទេសភ្នែកជប៉ុន។

សូមធ្វើការណាត់ជួបតាមពេលវេលាដូចខាងក្រោម៖

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម និងការណាត់ជួប: 078 260 152 / 023 260 152