កញ្ចប់ពិនិត្យរកជំងឺមហារីក

08 Feb, 2022

មនុស្សគ្រប់រូបអាចទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយជំងឺមហារីក។ ជំងឺមហារីកអាចឆ្លងដោយមិនប្រកាន់ អាយុ ភេទ ឬ ពូជសាសន៍ឡើយ។ មន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយ៍ភ្នំពេញ ផ្ដល់ជូននូវកញ្ចប់ពិនិត្យរកជំងឺមហារីក។ ប្រសិនបើអ្នកបានរកឃើញជំងឺនៅដំណាក់កាលដំបូង យើងខ្ញុំនឹងផ្ដល់ការព្យាបាលជូនបានទាន់ពេលវេលា។

☎️ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម និងការណាត់ជួប៖ ០២៣ ២៦៩ ១៥០ / ០៧៨ ២៦០ ១៥២