កញ្ចប់ពិនិត្យសុខភាពហូលីស្ទីកផ្លើស

18 Apr, 2022

មន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយ៍យើងខ្ញុំ សូមណែនាំលោកអ្នកអំពី “កញ្ចប់ពិនិត្យសុខភាពហូលីស្ទីកផ្លើស” សម្រាប់អ្នកជំងឺដែលបានជាសះស្បើយពីជំងឺកូវីដ ១៩។

កញ្ចប់ពិនិត្យសុខភាពនេះបង្កើតឡើងដើម្បីបញ្ជាក់ពីស្ថានភាពសុខភាពរយៈពេលវែងរបស់លោកអ្នក ដែលបានបង្កឡើងវីរុសឆ្លង។