វេជ្ជបណ្ធិត យ៉ាម៉ាដាក់ ស៊ឹស៊ឹមុឹឯកទេសផ្នែកព្យាបាលប្រព័ន្ធរំលាយអាហារ

30 Apr, 2022

មន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយ៍ភ្នំពេញមានកិត្តិយសសូមណែនាំវេជ្ជបណ្ធិត យ៉ាម៉ាដាក់ ស៊ឹស៊ឹមុឹឯកទេសផ្នែកព្យាបាលប្រព័ន្ធរំលាយអាហារ ដែលមានបទពិសោធន៍មកពីប្រទេសជប៉ុន។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម និងការណាត់ជួបសូមទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ៖

០២៣ ២៦០ ១៥២ / ០៧៨ ២៦០ ១៥២