សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនឱសថដល់គេហដ្ឋាន

30 Apr, 2022

មន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ សូមណែនាំ “សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនឱសថដល់គេហដ្ឋាន” ដែលផ្តល់ភាពងាយស្រួល ចំណេញពេលវេលានិងថវិកា ដល់អតិថិជន។