កាលវិភាគប្រចាំខែ មិថុនា

03 Jun, 2022

កាលវិភាគប្រចាំខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២២ ថ្ងៃអាទិត្យ និង ថ្ងៃឈប់សម្រាកបុណ្យជាតិសម្រាប់ផ្នែកជំងឺកុមារ នៅមន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញ