កាលវិភាគសម្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលជំងឺកុមារនឹងឈប់សម្រាក នៅថ្ងៃអាទិត្យ ទី ២៦ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២២

23 Jun, 2022

មន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញ សូមធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកាលវិភាគសម្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលជំងឺកុមារនឹងឈប់សម្រាក នៅថ្ងៃអាទិត្យ ទី ២៦ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២២។

ប្រសិនជាបុត្រធីតារបស់លោកអ្នកមានបញ្ហាសុខភាព សូមទំនាក់ទំនងមជ្ឈមណ្ឌលសង្គ្រោះបន្ទាន់ ២៤ម៉ោង តាមរយៈលេខ ០២៣ ២៦០ ១៥១