សកម្មភាពចូលរួមសង្គម [ថ្ងៃទី២៣ តុលា ឆ្នាំ២០១៦]

27 Oct, 2016

ការពិនិត្យសុខភាព និងពិគ្រោះជម្ងឺនៅខាងមុខអាគារស (ប៉ូលដេញ) ដោយក្រុមបុគ្គលិកមន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ ភ្នំពេញ។

ចំនួនអ្នកដែលបានមកទទួលសេវាការពិនិត្យសុខភាពនៅថ្ងៃនោះមានចំនួនសរុបប្រហែល១៦០នាក់។