ហេតុអ្វីបានជាលោកអ្នកត្រូវធ្វើការពិនិត្យភ្នែក?

23 Jun, 2022

ការពិនិត្យភ្នែកជួយអាចឲ្យលោកអ្នកកំណត់នូវអត្តសញ្ញាណ និងហានិភ័យនៃជំងឺឲ្យបានទាន់ពេលវេលា។

ជម្រើសដ៏ល្អសម្រាប់លោកអ្នក គឺអញ្ជើញមកទទួលការប្រឹក្សាយោបល់ដោយផ្ទាល់ជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតជប៉ុនឯកទេសភ្នែកនៅមន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញចាប់ពី ថ្ងៃទី ៥ ដល់ថ្ងៃទី ៨ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២២។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម និងការណាត់ជួប: 078 260 152 / 023 260 152