កាលវិភាគប្រចាំខែ កក្កដា សម្រាប់មជ្ឈមណ្ធលជំងឺកុមារ

30 Jun, 2022

កាលវិភាគប្រចាំខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២២ ថ្ងៃអាទិត្យ និង ថ្ងៃឈប់សម្រាកបុណ្យជាតិសម្រាប់មជ្ឈមណ្ធលជំងឺកុមារ នៅមន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញ