ព្រឹត្តការណ៍រត់ប្រណាំងម៉ារ៉ាតុងអន្តរជាតិចក្រភពខ្មែរ

06 Aug, 2022

មន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញចូលរួមសហការគាំទ្រដល់ព្រឹត្តការណ៍រត់ប្រណាំងម៉ារ៉ាតុងអន្តរជាតិចក្រភពខ្មែរ ក្នុងការជួយសង្គ្រោះបឋម និងមានរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ចាំជួយសង្រ្គោះដល់អ្នករត់ប្រណាំងដែលមានរបួស ឬបញ្ហាផ្សេងៗ។ ជាមួយគ្នានេះផង មន្ទីរពេទ្យនឹងផ្តល់ជូន ប័ណ្ណចុះឈ្មោះ ជាសមាជិកដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់អ្នកចូលរួមទស្សនាស្តង់របស់យើងខ្ញុំ។