សកម្មភាព ក្នុងកម្មវិធីរត់ប្រណាំងម៉ារ៉ាតុងអន្តរជាតិចក្រភពខ្មែរ

12 Aug, 2022

សកម្មភាពរបស់ក្រុមការងារនៃមន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញ ក្នុងកម្មវិធីរត់ប្រណាំងម៉ារ៉ាតុងអន្តរជាតិចក្រភពខ្មែរ នាថ្ងៃទី០៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ ដោយផ្តល់សេវាសង្គ្រោះបឋម និងរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ចាំជួយសង្គ្រោះដល់អ្នករត់ដែលមានរបួស ឬ បញ្ហាផ្សេងៗ។ លើសពីនេះ យើងបានជួយសង្រ្គោះដល់អ្នករត់ប្រណាំងម៉ារ៉ាតុងដូចជា បាញ់ស្រ្ពេរបន្ធូរសាច់ដុំ លាងរបួស ធ្វើចលនាបំបាត់ការឈឺចាប់ដោយក្រុមឯកទេសព្យាបាលដោយចលនា ជនជាតិខ្មែរ និងជប៉ុន។