សកម្មភាព កម្មវិធីពិព័រណ៍សុខភាពនា នៅផ្សារទំនើបអុីអនសែនសុខ

12 Aug, 2022

សកម្មភាពរបស់ក្រុមការងារនៃមន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញ ក្នុងកម្មវិធីពិព័រណ៍សុខភាពនាថ្ងៃទី ១៦ ១៧ ២៣ ២៣ ២៤ ៣០ ៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២២ ដោយទទួលបាននូវចំណេះដឹងពីការសិក្ខាសាលា សំណួរចម្លើយពីវាគ្មិន ការប្រឹក្សាយោបល់ពីវេជ្ជបណ្ឌិត និងគិលានុដ្ឋាកជំនាញ។