គិលានុបដ្ឋាកឯកទេសថែទាំអ្នកជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលនៃមន្ទីរពេទ្យ​ជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញ

30 Aug, 2022

អបរសាទរដល់គិលានុបដ្ឋាកដែលពួកគាត់ទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រការថែទាំអ្នកជំងឺដាច់ និងស្ទះសរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលនៅមន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញ។ គោលបំណងគឺដើម្បីពង្រឹងជំនាញ ចំណេះដឹងបន្ថែម មើលថែអ្នកជំងឺ និងអប់រំដល់បុគ្គលិក។ ការអភិវឌ្ឍចំណេះដឹង និង ជំនាញបន្ថែមដល់បុគ្គលិក ជាអ្វីដែលមន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញ តែងតែយកចិត្តទុកដាក់ជានិច្ច!