ថ្នាក់បង្រៀនពិសេសដោយឥតគិតថ្លៃអំពី “អាហារូបត្ថម្ភអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ”

09 Sep, 2022

មន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញ ផ្ដល់ជូនថ្នាក់បង្រៀនពិសេសដោយឥតគិតថ្លៃអំពី “អាហារូបត្ថម្ភអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ” ជូនដល់អ្នកម្ដាយដែលកំពុងមានផ្ទៃពោះ និង អ្នកម្ដាយដែលមានគម្រោងយកបុត្រ។

សម្រាប់ការចុះឈ្មោះ សូមចុចតំណរនេះ៖ https://forms.gle/fSWiP11AUvr8pfBB7