ថ្នាក់បង្រៀនពិសេសដោយឥតគិតថ្លៃអំពី “ការរៀបចំសម្រាលបុត្រ”

08 Dec, 2022

មន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញ ផ្ដល់ជូនថ្នាក់បង្រៀនពិសេសដោយឥតគិតថ្លៃអំពី “ការរៀបចំសម្រាលបុត្រ” ជូនដល់អ្នកម្ដាយដែលកំពុងមានផ្ទៃពោះ និង អ្នកម្ដាយដែលមានគម្រោងយកបុត្រ។

សម្រាប់ការចុះឈ្មោះ សូមចុចតំណរនេះ៖ https://forms.gle/fSWiP11AUvr8pfBB7