អបអរសាទរខួប ៥ឆ្នាំនៃការបើកដំណើរការមជ្ឈមណ្ឌលជំងឺកុមារ

23 Jan, 2023

ចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំដើម្បីទទួលកាដូរអនុស្សារីយ៍ជាច្រើន រួមទាំងការថតរូបស្អាតៗ
ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៥ ដល់ ២៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣
ឧបត្ថម្ភដោយ Wakodo
ដើម្បីទិញកញ្ចប់ពិនិត្យសុខភាព សូមចុចតំណរនេះ៖
https://docs.google.com/.../1FAIpQLScjOr.../viewform...