ពិនិត្យរកជំងឺមហារីកសុដន់ដោយគ្មានការឈឺចាប់មាននៅទីនេះ

13 Feb, 2023

មន្ទីរពេទ្យយើងខ្ញុំសូមណែនាំសេវាពិនិត្យរកជំងឺមហារីកសុដន់ដោយគ្មានការឈឺចាប់ ដោយបច្ចេកទេស DWIBS ដែលជាសេវាកម្មដំបូងគេនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ និងមានតែមួយគត់នៅមន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញ។ គ្រប់រូបភាពទាំងអស់ត្រូវបានពិនិត្យវិភាគដោយគ្រូពេទ្យជំនាញខាងផ្នែករូបភាពវេជ្ជសាស្ដ្រនៅប្រទេសជប៉ុន ដែលលោកអ្នកអាចទុកចិត្តបាន!