របាយការណ៍របស់សិក្ខាសាលា[24th.Dec]

27 Dec, 2016

នៅថ្ងៃទី​ ២៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៦, មន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញ បានរៀបចំសិក្ខាសាលាសុខភាពស្តីពី “ជម្ងឺមហារីកពោះវៀនធំ/ H.Pylori” ជូនដល់សមាជិកមន្ទីរពេទ្យ និងសាធារណជន ដើម្បីផ្តល់ជូននូវចំនេះដឹងស្តីពីការព្យាបាលនិងវីធីសាស្ត្រល្អៗដើម្បីទប់ស្កាត់។