សេវាពិនិត្យរកភាពមិនប្រកតីក្នុងសុដន់ដោយគ្មានការឈឺចាប់

02 May, 2023

មន្ទីរពេទ្យយើងខ្ញុំសូមណែនាំសេវា ពិនិត្យរកភាពមិនប្រកតីក្នុងសុដន់ ដោយគ្មានការឈឺចាប់ ដោយបច្ចេកទេស DWIBS ដែលជាសេវាកម្មដំបូងគេនៅតំបន់អាស៊ីបូព៌ា និងមានតែមួយគត់នៅមន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញ។ គ្រប់រូបភាពទាំងអស់ត្រូវបានពិនិត្យវិភាគដោយគ្រូពេទ្យជំនាញខាងផ្នែករូបភាពវេជ្ជសាស្ដ្រនៅប្រទេសជប៉ុន ដែលលោកអ្នកអាចទុកចិត្តបាន!

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងមកកាន់ពួកយើង

Telegram: https://t.me/SunriseJapanHospital

Website: https://sunrise-hs.com/

Make an Appointment: http://t.me/SunriseJapanHospital_Chat

Tel: 078 260 152 / 023 260 152