របាំងកញ្ចក់ការពារ ដើម្បីសុវត្ថិភាពអ្នកជំងឺ និងបុគ្គលិក

17 Apr, 2020

មន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍យើងខ្ញុំបានបង្កើត របាំងកញ្ចក់ការពារ ជាសុវត្ថិភាពដល់អ្នកជំងឺ និងបុគ្គលិក ដើម្បីទប់ស្កាត់ការចម្លងមេរោគ​ ឬជំងឺកូវីដ ១៩។