ការសួរសុខទុក្ខអ្នកជំងឺតាមរយៈអនឡាញ

04 May, 2020

ក្នុងស្ថានភាពកូវីដ ១៩ នេះមន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញ ផ្ដល់ជូននូវការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកជំងឺសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យ ទៅនឹងសមាជិកគ្រួសារ ដើម្បីសួរសុខទុក្ខតាមអនឡាញ!