គេហទំព័រជ្រើសរើសបុគ្គលិក


មុខតំណែងគេហទំព័រជ្រើសរើសបុគ្គលិក
ចំនួនបេក្ខជន10
ខ្លឹមសារការងារ

ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងតំរូវការរបស់អ្នកជំងឺដែលចេះតែកើនឡើងជាលំដាប់ យើងបានបើកដំណើរការគេហទំព័រសម្រាប់ជ្រើសរើសបុគ្គលិក។

http://recruit.sunrise-hs.com/?lang=km

លក្ខ័ណការងារ
របៀបក្នុងការដាក់ពាក្យ

សូមដាក់ពាក្យស្នើសុំនៅក្នុង "ទម្រង់ដាក់ពាក្យបុគ្គលិក" នៅក្នុងគេហទំព័រជ្រើសរើសបុគ្គលិក។