ថ្ងៃទី៤: មានផ្ទុកប្រព័ន្ធភាពសុំាដែលការពារទារកពីជំងឺផ្សេងៗ

04 Aug, 2020

មន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញចូលរួមប្រារព្ធទិវាបំបៅដោះកូន ថ្ងៃទី០១ ដល់ថ្ងៃទី៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០។ “ទឹកដោះម្ដាយមានផ្ទុកប្រព័ន្ធភាពស៊ាំដែលការពារទារកពីជំងឺផ្សេង! ”!