សូមអរគុណដល់គិលានុប្បដ្ឋាយិកាទាំងអស់ដែលបានយកចិត្តទុកដាក់និងយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ចំពោះអ្នកជំងឺរបស់យើង

15 May, 2020